Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Pla Local d'Habitatge

El Pla Local d'Habitatge (PLH) té una doble naturalesa. D’una part, constitueix l’instrument de planificació i programació de les polítiques municipals en matèria d’habitatge, en aplicació de les competències pròpies de l’ajuntament. D’altra banda, constitueix també un instrument de planificació i programació en desenvolupament de la legislació d’habitatge, amb la funció de determinar les propostes municipals en política d’habitatge i constituir la proposta marc per a concertar aquestes polítiques amb la Generalitat de Catalunya, tal com ve definit en els articles 10 i 14 de la Llei del Dret a l’Habitatge.

És un document tècnic que té com a finalitats, d’una part definir les polítiques locals d’habitatge, i d’altre possibilitar la concertació d’aquestes polítiques entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments.

El contingut del present Pla Local d’Habitatge s’ajusta, d’una part a la Guia metodològica per a la redacció de plans locals d'habitatge 2014, desenvolupada per la Gerència de Serveis d’Habitatge Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona en les seves funcions d’assistència tècnica als municipis en matèria d’habitatge; i d’altra part, al contingut definit per als PLH en l’article 14 de la Llei 18/2007; i articula els continguts en dos apartats clarament diferenciats: un primer bloc d'anàlisi i diagnosi de l'estat de l'habitatge al municipi i un segon bloc referit al pla d'acció.

El contingut del Pla Local d’Habitatge de Vilafranca del Penedès 2021 - 2026 es concreta en la Memòria i els seus annexos de Plànols i Informe de participació. El treball, tot i que es centra en el municipi de Vilafranca del Penedès, s’ha desenvolupat a partir d'una anàlisi més àmplia del territori, utilitzant dades de tot Catalunya publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya i altres fonts d’informació.

Consuleu el contingut íntegre del Pla Local d'Habitatge en el seguent enllaç (pdf).

Trobareu  la informació pública del PLH, segons l’edicte publicat en el següent enllaç.

Qui ho desitgi pot consultar el PLH i presentar-hi escrits a l'Oficina Local d'Habitatge. Cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 93 818 06 54.

* Exposició d’exposició pública, de 45 dies hàbils, entre els dies 3 d’agost i 6 d’octubre de 2021.

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici

Accessibilitat